Privacybeleid Wijkvereniging ’t Kruis

Wijkvereniging ’t Kruis verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Hieronder leest u hoe Wijkvereniging ’t Kruis persoonsgegevens beheert en verwerkt.

Ledenadministratie

 1. Wijkvereniging ’t Kruis houdt ten behoeve van de ledenadministratie een bestand bij van de verenigingsleden. Hierin worden uitsluitend geregistreerd:
 • naam lid;
 • adres lid;
 • email adres(sen) lid.
 1. De bovenstaande persoonlijke gegevens, genoemd bij punt 1, worden bij aanvang van het lidmaatschap opgevraagd.
 1. Wijkvereniging ’t Kruis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • te informeren over de inhoud van een activiteit, of informatie over de vereniging;
 • het verzorgen van de jaarlijkse contributiefactuur;
 • om u via elektronische weg op te roepen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Wanneer een lid toestemming heeft gegeven om per elektronische weg op te worden geroepen tot de ALV, dan wordt het mailadres ook in het ledenregister opgenomen.
 1. Wijkvereniging ’t Kruis zal de persoonsgegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, behoudens wettelijke verplichting.
 1. De gegevens worden verwerkt in een Excel omgeving. Het wordt bijgehouden door het bestuurslid die zorg draagt voor de ledenadministratie, de penningmeester. Het bestuurslid die bevoegd is tot het inzien/opslaan van de persoonlijke gegevens werkt en beschikt over een computer met adequate virus- en toegangsbeveiliging.
 1. Een lid dat inzage wil in zijn gegevens, richt daartoe een verzoek aan de ledenadministratie per mail. De ledenadministratie verstrekt de gegevens zo spoedig mogelijk. Een eventueel verzoek tot correctie dient een lid in bij de ledenadministratie per mail.
 1. Elk lid is verplicht om mutaties zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie per mail.
 1. Binnen 14 dagen na opzegging van het lidmaatschap van het lid worden zijn gegevens verwijderd.

WhatsApp Buurt Preventie

 1. Wijkvereniging ’t Kruis is tevens initiatiefnemer van de 4 WhatsApp Buurt Preventie (WABP) groepen in ’t Kruis. De telefoonnummers van de WABP deelnemers worden door de ‘hoofd’ beheerder van de desbetreffende groep in zijn telefoon opgeslagen. Het telefoonnummer is te allen tijde voor alle andere deelnemers in de betreffende WABP groep zichtbaar. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen die de deelnemer zelf in zijn/haar WhatsApp profiel heeft ingesteld, is de naam van de WABP deelnemer zichtbaar voor de overige deelnemers in de WABP groep. Meer informatie over de WABP groepen leest u op onze website http://www.t-kruis.nl/wabp/

Website

 1. Wanneer u zicht via de website t-kruis.nl aanmeld als nieuw lid worden er persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden per mail ontvangen door het bestuurslid die zorgt draagt voor het secretariaat, de secretaris. De secretaris stuurt de gegevens door naar de ledenadministratie en verwijdert de ontvangen mail.
 1. Van de aanmelding genoemd bij punt 10 wordt op de server van de website ook een verzonden item aangemaakt. Deze wordt automatisch door het systeem verwijderd zodra de mail is aangekomen bij het secretariaat.
 1. Tijdens evenementen georganiseerd door Wijkvereniging ’t Kruis kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen op de website t-kruis.nl worden geplaatst.
 1. Wijkvereniging ’t Kruis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie.
 1. Door lid te worden van Wijkvereniging ’t Kruis gaat men akkoord met dit privacybeleid.