Notulen 2016

Notulen van jaarlijkse ledenvergadering

Wijkvereniging ’t Kruis

 

Gehouden op dinsdag 19 april 2016 in buurthuis de Deel.

aanvang 20.00 uur

Aanwezig:

Koos en Mary Vijverberg, Lida Oudhuis, Nico Blom, Perry Blom, Trudie Does, Hans Boots, Piet van Langen, Aad Oudhuis, Koen Beemsterboer, Pé Beers, Astrid Liefting, Pierre Ligthart, Henny Schuit en Jeroen Blom.

Namens het bestuur: Niels Jonker, Monique Beerse, Karina Weel, Petrick van Dam, Nick Zwemmer en Johan Beers

Afwezig met afbericht: Bianca van Rijssel

 

Agenda

1. Opening

Niels opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom.

 

2. Binnengekomen stukken/mededelingen

Rente vergoeding ongeveer €200,- gaat naar KSV. KSV bestaat dit jaar 70 jaar en vieren dit met een feestweek met o.a. voetgolf voor de hele buurt.

 

3. Notulen Jaarvergadering 2015

Nico Blom: Het voetpad op de Rustenburgerweg richting het centrum, vanaf Peter Beers is slecht. Niels geeft aan dat hiervoor het klachtenformulier op de gemeentesite kan worden ingevuld.

Notulen 2015 zijn bij deze vastgesteld.

 

4. Jaarverslag 2015

Karina leest deze voor.

 

5. Verslag penningmeester

11 april hebben Aad Oudhuis en Ed Stuijt de kascontrole gedaan en deze gekeurd. Waarbij ook de kascontrole is gedaan van de KGT. Zij draaien tenslotte onder de vlag van de Wijkvereniging. Advies van de kascontrole aan de KGT om per dag de kas opmaken i.p.v. alles bij elkaar, om op die manier de geldstromen beter inzichtelijk te maken.

Vermogen van de Wijkvereniging is met €3000,- toegenomen.

De grootste uitgaven zijn; de sinterklaas, het electra van de ijsbaan, de sponsoring van de kermis en onderhoud aan de ijsbaan.

De inkomsten van de Wijkvereniging zijn toegenomen tov het voorgaande jaar door; een teruggave van €300,- van de Nuon (wat in 2014 te veel betaald was), een toename van het aantal (betalende) leden van 280 naar 330 en de subsidie van de gemeente van zowel 2015 als 2014 (dus 2x). Dat laatste heeft nog wel de nodige moeite/discussie gekost maar het is uiteindelijk gelukt.

Tot slot is er met de organisatie van de KGT afgesproken dat een ieder die meedoet aan het KGT ook lid moet zijn van de Wijkvereniging. Dit in tegenstelling van voorgaande jaren waarbij maar een aantal mensen lid moest zijn

 

6. Kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie:

Perry Blom samen met Ed Stuijt. Reserve is Koen Beemsterboer.

 

Dechargeverlening aan bestuur:

Deze wordt door alle aanwezige verleend.

 

7. Bestuurswisseling:

Niels Jonker, niet herkiesbaar.

Nick Zwemmer, tijdelijk waarnemend voorzitter.

Johan Beers en Petrick van Dam herkiesbaar, zij zijn herkozen.

Karina Weel wordt secretaris.

Monique Beerse wordt algemeen bestuurslid.

 

8. Mededelingen van het bestuur:

Contributie blijft nog steeds ongewijzigd, leden betalen €7,50 per jaar per gezin. Omdat we nog subsidie ontvangen hoeven wij onze contributie niet te verhogen.

 

Rondvraag

Astrid: Kindervakantie spelen wanneer komt dit weer terug? Zodra we genoeg vrijwilligers hebben om dit te kunnen organiseren.

Mary: De bankjes op de ijsbaan, hoe staat het daarmee? Wanneer komen er nieuwe? Niels geeft hiervoor uitleg.

Jeroen Blom haakt hierop in en belooft dit te gaan regelen voor de vereniging. Jeroen namens het bestuur alvast erg bedankt.

Staan de picknicktafels er nog? Ja deze staan nog bij de ijsbaan 2 stuks.

Nico: De nieuwe kabels van de lichtmasten maken veel lawaai. Dat klopt, dit was ons ook al opgevallen, Niels gaat hier elastieken ophangen.

Piet: worden de jeu de boule banen nog opgeknapt? Met regen liggen de plassen er nu in, het is nu een beetje een bende. Niels gaat er naar kijken wat er aan te doen is.

Koen: Afgelopen winter met het beetje vorst wat we hebben gehad hing er een bord gesloten, misschien een idee om voor aankomend jaar een mooier en netter bord te plaatsen, dan de huidige welke er nu hing.

Astrid: gaf bij Petrick aan dat je energie belasting terug vragen, als je een vereniging bent. Petrick bedankt haar voor de tip en gaat hier achter aan.

Pierre: Geeft aan dat het hek bij de kerk weg wordt gedrukt doordat de boom welke erachter staat steeds groter wordt. Niels gaat hier naar kijken.

Johan: zit al een poosje met het idee om een oudjaars duik te organiseren, aangezien de ijsbaan toch onderwater zit. Hoe is de animo? De aanwezigen vinden het een leuke idee, zij zelf komen zeker kijken, om iedereen aan te moedigen.

 

9. Sluiting

Niels sluit om 20:50 uur de vergadering.