Notulen 2014

Notulen jaarvergadering van Wijkvereniging ’t Kruis – Heerhugowaard

Datum : 23-04-2014

Aanwezig bestuur : Niels Jonker (voorzitter), Bianca van Rijssel (ledenadministratie), Monique Beerse-Ligthart (secretaris), Petrick van Dam (penningmeester) Nick Zwemmer

Aanwezige leden : 13 pers. (incl. 5 bestuursleden)

Aad Oudhuis, Trudie Does, Mary Vijverberg, Piet Beers, Ed Stuyt, Marian Boots, Joy Bulters,

Jaqueline Koning

Voorzitter : Niels Jonker

Notulist : Monique Beerse-Ligthart

1. Opening

Om 20.03 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen aanvullende agendapunten, de agenda vastgesteld.

2. Binnengekomen stukken/mededelingen

Deze zijn er niet.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2013

Er zijn geen op-/aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld.

Acties nav jaarvergadering 2013 worden doorgenomen. Acties die nog lopen zijn:

A) Locatie AED kast in ’t Kruis, wij zijn in gesprek met Cirkus en de gemeente.

B) Netten voor doelen op ijsbaan terrein zijn besteld in samen werking met KSV.

C) 1 paal van het hek langs ijsbaanterrein aan de Rustenburgergweg kant is verzakt en kan niet een, twee, drie, gemaakt worden. Wijkvereniging is bezig met mogelijke oplossing

Joy vraagt of een van de picknick tafels vernield is. Dat was inderdaad zo en is weer gerepareerd door de voorzitter.

4. Jaarverslag 2013/2014

Wordt voorgelezen door de voorzitter. Jaarverslag wordt op de website van de wijkvereniging geplaatst.

5. Verslag penningmeester

Penningmeester leest financieel verslag voor. Vermogen is iets afgenomen. Grote post was de Nuon ivm verlichten ijsbaan in ijsperiode, keet is opgeknapt, de welkomsboekjes en feest tjibbe Tjobbers en Sint feest.

Inkomsten middels ledencontributie, koek en zopie inkomsten die vervolgens zijn gebruikt voor opknappen keet. Wijkpanel heeft bijdrage geleverd aan Sint feest.

KGT heeft ook met ingeteerd ( verslag Petrick bekijken).

Rekening KVS is opgeheven en geld is overgezet naar wijkvereniging.

6. Kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Joy is aan het woord. De kascontrole is op 2 april uitgevoerd bij de penningmeester thuis. Aanwezig waren Henny Schuit namens KGT, Petrick van Dam namens IBT, Ton Oudhuis en Joy Bulters. Joy is als reserve opgeroepen daar Nick Zwemmer tot het bestuur is toegetreden. Door het ontbreken van de ledenadministratie werd het moeilijk om betalingen te controleren. Joy geeft complimenten aan penningmeester. De controle is akkoord bevonden. Het bestuur van wijkvereniging ’t Kruis bedankt Ton en Joy voor hun tijd.

Er dient een nieuwe kascontrolecommissie te worden aangesteld daar Ton Oudhuis de controle 2 keer heeft uitgevoerd. Aad Oudhuis meld zich hiervoor aan. Ed meld zich aan als reserve. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat in 2015 uit Joy Bulters(voor 2e jaar), Aad Oudhuis, Ed Stuyt (reserve)

Vragen naar aanleiding van het financieel verslag of de kascontrole?

Ed vraagt of er nog uitgaven staan voor komend jaar. Er komen nieuwe netten voor de voetbal doelen.

Voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen. Aangezien het al jaren niet is verhoogd. Voorstel vanuit de leden is om te verhogen naar €10,-. Na stemming is een ruime meerderheid van de stemmen akkoord.

De contributie verhoging gaat in vanaf contributiejaar 2015.

Automatische machtiging wordt opgepakt, even mee gewacht ivm het bedrag van de contributie. Mary vraagt wat de kosten van automatisch incasso is. Dit is een paar cent.

7. Dechargeverlening aan bestuur

Het woord is aan Petrick van Dam. Dechargeverlening betekent niet meer en niet minder dan dat het bestuur goedkeuring vraagt aan haar leden dat de leden akkoord zijn met wat de wijkvereniging afgelopen jaar heeft gedaan. Na stemming wordt de goedkeuring door alle aanwezigen verleend. Dank daarvoor.

8. Bestuurswisseling

Nick Zwemmer stelt zich zelf voor als nieuw bestuurslid. Aanwezigen gaan akkoord met onderstaande bestuursuitbreiding:

– Nick Zwemmer wordt algemeen bestuurslid;

9. Mededelingen van het bestuur

a) Er zijn geen aanvragen voor besteding van de jaarlijkse rentevergoeding ontvangen. Een verzoek hiervoor moet vóór 1 februari van het betreffende jaar zijn ingediend. Aad stelt voor om contact op te nemen met het G-handbal team. Zij kunnen een bijdrage erg gebruiken. Het bestuur zal contact opnemen met de betrokkenen en vragen om een aanvraag hiervoor in te dienen.

10. Rondvraag

Piet:vraag is of het Oranje comité nog bestaat? Hier was verwarring over. Nick geeft uitleg en geeft aan dat het comité nog bestaat en ook dit jaar wordt een en ander wederom georganiseerd.

Piet:kunnen wij aan de bel trekken bij gemeente? Vanaf Jan Glijnisweg afslaand naar de Omring via doorsteek bij school staat een rood paaltje met 2 paaltjes ervoor. De afstand van de paaltjes tot elkaar is een gevaarlijke situatie. Niels neemt dit met gemeente op. Joy stelt voor dat een mail naar post@heerhugowaard.nl ook goed werkt. Verzoek om dit ook zelf te melden bij gemeente.

Mary:wil even aangeven dat de leden het werk van het bestuur echt waarderen, ondanks dat er nu weinig aanwezigen zijn. Complimenten aan het bestuur. Mailtjes van Yvon worden ook zeer gewaardeerd. Dank hiervoor.

Trudie:vraagt hoe het met KGT gaat, omdat er geen drank meer verstrekt mag worden in glas. Ed geeft een toelichting. Bij ieder evenement moet er in plastic geschonken worden. Er zijn ook plastic flessen verkrijgbaar. En anders tappen in plastic glazen. KGT heeft vanavond vergadering. Wij gaan ervan uit dat men een oplossing bedenkt.

Trudie:dankt Monique voor het doorsturen van het mailtje ivm beschikbaar gekomen pruiken voor toneelvereniging. De toneelvereniging heeft de pruiken inmiddels in haar bezit.

Ed: Is het weer eens mogelijk een avond te organiseren van hoe t in het verleden was in t kruis? Willem …. Had daar veel materiaal van. Hij heeft er ook een DVD van gemaakt. We worden allemaal ouder en leuk om weer eens terug te gaan naar die tijd. Bestuur neemt dit mee. Wellicht na een jaarvergadering of als losse avond.

Verder complimenten weer aan het bestuur voor het afgelopen jaar.

11. Sluiting

Niels Jonker sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage vanavond.