Notulen 2013

Notulen jaarvergadering van Wijkvereniging ’t Kruis – Heerhugowaard
Datum :23 april 2013
Aanwezig bestuur :Johan Beers (voorzitter), Bianca van Rijssel (penningmeester), Monique Beerse-Ligthart (secretaris), Petrick van Dam, Niels Jonker
Aanwezige leden :26 pers. (incl. 5 bestuursleden)
Lisa van der Klein-Voortman, Jo Mol-de Boer, Ed Stuyt, Coen Bruijns, D. van Hanegem, Gerard Dongelmans, Henk van der Meiden, Astrid Liefting, Johan Zwemmer, Joy Bulters, Trudie Does, Nico Blom, Nico Mosch, Piet Beers, Loek Pepping, Ton Oudhuis, Pierre Ligthart, Mary Vijverberg, Puck Mooij, Nick Zwemmer, Marcel Dekker
Voorzitter :Johan Beers
Notulist :Monique Beerse-Ligthart

1. Opening
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Jos Stroper is afwezig met afmelding. Er zijn geen aanvullende agendapunten, de agenda wordt vastgesteld.

2. Binnengekomen stukken/mededelingen
Deze zijn er niet.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2012
Er zijn geen op-/aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld.

4. Jaarverslag 2012/2013
Wordt voorgelezen door de secretaris. Secretaris wordt bedankt voor het maken hiervan. Jaarverslag wordt op de website van de wijkvereniging geplaatst.

Vragen naar aanleiding van het jaarverslag:
Johan Beers, verzoekt namens Yvon Beers de verenigingen om goedkeuring om de aangeleverde teksten voor op de website te mogen verbeteren. Goedkeuring wordt verleend.
Marcel Dekker, is de datum van het volgend IBT al bekend? Nee, alle teams zullen worden aangeschreven. Door de plaatsing van een 4e baan kan er een uitbreiding van het aantal teams plaatsvinden van 28 naar ongeveer 40.
Diverse tips om het boekje Dorpskern het kruis verspreiden:
– vraag buurtbewoners om nieuwe buren te melden bij de wijkvereniging;
– uitdelen aan deelnemers KGT;
– op website melden dat mensen boekje kunnen opvragen bij secretariaat;
– bij evenementen op de ijsbaan een stapel neerleggen;
– Johan Zwemmer verzoekt om 20/30 boekjes die hij aan nieuwe parochieleden kan geven.

5. Verslag penningmeester
In 2012 is er tweemaal zoveel uitgegeven dan dat er aan inkomsten binnen is gekomen. Een grote investering is gedaan op de ijsbaan, nl het plaatsen van een nieuwe damwand rondom de waterpomp door Loonbedrijf Mol.

De kermis op de ijsbaan is gesponsord in de vorm van vrijkaartjes voor ieder kind van de Familieschool.
Overige uitgaven hadden betrekking op:
– onkosten ijsbaan tijdens de vorstperiode;
– het sinterklaasfeest in de Deel;
– onderhoud en beheer van de website en kosten verzekeringen;
– investering in IBT;
– kosten NUON licht op de ijsbaan.
Over heel 2012 is het vermogen van de Wijkvereniging gedaald, mede door de grote investering in de damwand.

6. Kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De penningmeester is aan het woord. De kascontrole is op 9 april uitgevoerd bij de penningmeester thuis. Aanwezig waren Henny Schuit namens, KGT, Petrick van Dam namens IBT, Bianca van Rijssel namens Wijkvereniging ’t Kruis en de kascommissie bestaande uit Ton Oudhuis en Gerard Dongelmans. De controle is akkoord bevonden. Namens het bestuur van wijkvereniging ’t Kruis wil ik Ton en Gerard bedanken voor hun tijd.

Er dient een nieuwe kascontrolecommissie te worden aangesteld daar Gerard Dongelmans de controle 2 keer heeft uitgevoerd. Nick Zwemmer meld zich hiervoor aan. Joy Bulters meld zich aan als reserve. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Ton Oudhuis (voor 2e jaar), Nick Zwemmer, Joy Bulters (reserve)

Vragen naar aanleiding van het financieel verslag of de kascontrole?
Pierre Ligthart:De voetbalgroep die het licht van de ijsbaan mag aanzetten, blijft die ook komend jaar? Nee, lichten gaan niet meer aan voor voetbal. Dit kan ook als het buiten licht is.
Nico Blom: is de vervanging van de elektra op kosten van de Wijkvereniging gebeurd? Nee, dit is 100% door de gemeente betaald. Gemeente is nu eindverantwoordelijke voor de stroomvoorziening op de ijsbaan. Er komt ook een nieuw slot op de elektrakast. Het bestuur krijgt hier sleutels van. De kast wordt jaarlijks door de gemeente gekeurd. Het stroom wordt door de wijkvereniging betaald. De vereniging krijgt weer subsidie van de gemeente.
Puck Mooij: Werden de kaartjes voor de kermis achteraf betaald n.a.v. het aantal ingeleverde kaartjes? Nee, voorheen sponsorde de wijkvereniging de kermis met een bepaald bedrag. Dit hebben we dit jaar in de vorm van vrijkaartjes gedaan.
Astrid Liefting: waar stopt de saamhorigheid in ’t Kruis? Met andere woorden welke grenzen worden er aangehouden voor onze wijk? Welke straten vallen er wel onder en welke niet? Voor de kermisactie hebben wij de Familieschool als grens aangehouden. Het wijkpanel ondersteunt juist ook een deel van de Oostertocht.

7. Dechargeverlening aan bestuur
Het woord is aan Petrick van Dam. Dechargeverlening betekent niet meer en niet minder dan dat het bestuur goedkeuring vraagt aan haar leden dat de leden akkoord zijn met wat de wijkvereniging afgelopen jaar heeft gedaan. Na stemming wordt de goedkeuring door alle aanwezigen verleend. Dank daarvoor.

8. Bestuurswisseling
Aanwezigen gaan akkoord met onderstaande bestuurswisselingen:
– Johan Beers geeft voorzitterschap over en wordt algemeen bestuurslid;
– Niels Jonker wordt voorzitter
– Petrick van Dam wordt penningmeester
– Bianca Van Rijssel wordt ledenadministrateur
Niels Jonker dankt Johan en stelt zichzelf voor.

9. Mededelingen van het bestuur
a) er is een vacature voor een aspirant lid. Dit lid zal geen stemrecht hebben. Geïnteresseerde kunnen zich melden bij het bestuur.
b) bestuur heeft een toetsingskader voor de besteding van de jaarlijkse rentevergoeding vastgesteld. Het toetsingskader wordt voorgelezen door de secretaris en ligt ter inzage bij haar.
Voor het jaar 2013 kunnen de verenigingen een verzoek indienen tot 1 juli 2013. De volgende jaren zal een verzoek vóór 1 februari van het betreffende jaar moeten zijn ingediend.

10. Rondvraag
Johan Beers bedankt iedereen voor het vertrouwen in hem.

Bianca van Rijssel verzoekt een ieder om overlast van paardenpoep te melden bij de gemeente via post@heerhugowaard.nl

Lisa van der Klein-Voortman vraagt zich af in hoeverre het belangrijk is om de AED cursus nogmaals te volgen. Gerard Dongelmans geeft aan dat de nieuwe AED hetzelfde werkt maar zal info inwinnen over mogelijke herhalingscursussen. Er ontstaat discussie om een AED ook buiten op te hangen. Niels Jonker zal informeren bij de gemeente. Het is de wens van iedereen om een AED buiten in een kast te hebben. Voorstel wellicht bij Cirkus aan de muur. Het wijkpanel heeft een plattegrond met alle AED’s in Heerhugowaard die 24 uur beschikbaar zijn. Er is een gat in het overzicht voor wat onze wijk betreft. Noodzaak is er zeker om een AED 24 uur beschikbaar te hebben in onze wijk.

Ed Stuyt: komt er nog nieuw grind in de jeu de boules banen? Marcel Dekker geeft aan dat dit in het KGT is besproken en dat Arie Mol dit op zich neemt.
Wat is de stand van zaken met de vernieuwing van het tegelpad? Dit heeft de aandacht van de gemeente. Zijn er boxen voor op de nieuwe keet bij de ijsbaan te regelen? Er wordt aangegeven dat dit bij Willem Stoop uitgezocht kan worden. De keet zal per 1 december tot 1 maart worden geplaatst op de ijsbaan.

Coen Bruins dankt het bestuurd voor hun inzet het afgelopen jaar.

Astrid Liefting geeft een tip voor het Sinterklaasfeest. Het wordt altijd goed geregeld, alleen het bestuurd van de wijkvereniging is niet zichtbaar. Wellicht gaan werken met naambordjes/t-shirts en meer mengen met het publiek.

Joy Bulters vraagt of onze wijk behoefte heeft aan een Jeugd Opvang Plek nu er een is vrijgekomen wegens overlast. Onze wijk bedankt.

Loek Pepping vraagt of de ijsbaan hevige regenval aan kan. Niels geeft aan dat de drainspuit er doorheen moet. De putten moeten worden opgezocht. De gemeente heeft een drainspuit, Niels legt het voor bij het gemeente bedrijf.
Het feit dat het verkeer in onze wijk veel en veel te hard rijdt blijft zich voordoen. Graag melden bij de Politie. Joy haakt hierop in en geeft aan dat er naar aanleiding van het college on tour geen toezeggingen zijn gedaan door de gemeente. Het wijkpanel en wijkvereniging zijn hierover nog steeds in gesprek.

Pierre geeft aan dat er nog een doel gelast moet worden. Niels pakt dit op. Verder is er een paal aan de Rustenburgerweg van het hek weggezakt. Wijkvereniging pakt dit op. Niels heeft overigens twee oude picknicktafels van Cirkus gekregen. Zal hij bij de ijsbaan plaatsen voor 30/4 en KGT.

Mary Vijverberg, compliment over de mails die men ontvangt wanneer er nieuws op de website is geplaatst.

Marcel Dekker, waar zijn de fietsenrekken gebleven? Bij Groenveld voor de schuur staan er veel. Verzoek om deze terug te zetten ivm het KGT. En tevens het verzoek om de fietseningang gereed te hebben voor het KGT. Is er een rioolaansluiting op de ijsbaan? Ja, net over het hek aan de Rustenburgerweg zijde. Bij een evenement kan er een wagen aan het riool gekoppeld worden. De gemeente beschikt over een deksel met gat.
Marcel geeft tevens aan dat er 10 mensen in ’t Kruis bevoegd evenementenverkeersregelaars zijn. Secretaris wil graag een kopie van de lijst met namen.
Wat is de stand van zaken van het Cranenbosch, we horen er niets meer van. Dit project is afgeketst door de bezwaarmakers. Het kassencomplex is eigendom van een bouwcombinatie van Bot Bouw en Mulder Obdam.

Petrick van Dam geeft aan dat een dezer dagen de facturen met een machtigingsformulier voor automatisch incasso de deur uit zullen gaan.

11. Sluiting
Niels Jonker sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage vanavond.