Jaarverslag 2014/2015

Verslag jaarlijkse ledenvergadering van Wijkvereniging ’t Kruis, d.d. 21 april 2015

Aanwezig:

Ed Stuyt, Koen Beemsterboer, Joy Bulters, Pierre Ligthart, Nico Mosch, Aad Oudhuis, Nico Blom, Perry Blom, Trudie Does en Hans Boots.

Namens het bestuur: Niels Jonker, Monique Beerse, Bianca van Rijssel, Petrick van Dam en Nick Zwemmer.

Opening:

Niels opent om 20:00 uur de jaarvergadering.

Binnengekomen stukken / mededelingen t.b.v. deze jaarvergadering:

De rentevergoeding voor 2015 bedraagt respectievelijk

€ 250,- aan de Heilige Familie parochie

€ 50,- aan Kom in de Kas.

Vaststellen notulen jaarvergadering 2014:

Deze worden vastgesteld.

Terugkoppeling n.a.v. acties voortkomend uit jaarvergadering 2014:

M.b.t. de verzakte paal van het hek langs de ijsbaan: er is geprobeerd dit te herstellen met beton, helaas zonder resultaat.

M.b.t. het fietspaaltje hoek Jan Glijnisweg / Omring: dit wordt meegenomen in het groot onderhoud van de gemeente.

M.b.t. het avondje over verleden van ’t Kruis: idee bestaat nog en wordt mogelijk komend jaar gekoppeld aan een andere activiteit.

Jaarverslag 2014 / 2015:

Het jaarverslag is doorgenomen.

Verslag penningmeester:

Het bestuur wil het contributiebedrag handhaven op € 7,50 per persoon. Het is niet nodig om de contributie te verhogen omdat er genoeg eigen vermogen bestaat. Het vermogen is dit jaar zelfs weer iets toegenomen. De subsidie van de gemeente moet nog binnenkomen.

Het doel is om meer betalende leden voor een lager contributiebedrag te hebben dan minder betalende leden een hoger bedrag te laten betalen.

De tip wordt gegeven om bij de factuur ook het jaarverslag en het boekje toe te voegen. Ook om bij de nog te organiseren barbecue 2 tarieven te hanteren: voor leden en niet-leden.

Kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie:

Joy Bulters en Aad Oudhuis hebben de kascontrole uitgevoerd en deze was in orde met complimenten aan de penningmeester.

Voor volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Aad Oudhuis en Ed Stuyt. 1eReserve is Perry Blom.

Dechargeverlening aan bestuur:

Deze wordt verleend.

Rooster van aftreden bestuursleden Wijkvereniging:

Niels, Monique en Bianca worden allen herkozen.

Mededelingen van het bestuur:

Geen.

Rondvraag:

· Trudie: bedankt voor de bloemen na de Sint intocht.

· Nico Blom: Het voetpad op de Rustenburgerweg richting het centrum, vanaf Peter Beers is slecht. Niels geeft aan dat hiervoor het klachtenformulier op de gemeentesite kan worden ingevuld. Des te meer meldingen, des te eerder wordt het verholpen.

Hoe gaat het met de kermis? Niels overlegt dit met Rik van het Cirkus.

· Pierre: er is 1 doel kapot. Niels vraagt Anton om dit te herstellen.

De pomp van de ijsbaan hapert. Voorheen had deze meer kracht, nu minder stroom. Niels legt dit bij de gemeente neer.

Er is een verbodsbordje voor honden opgehangen op de ijsbaan. Jammer.

· Joy: de budgetten van de wijkpanels worden in 2015 gehalveerd en zullen in 2016 helemaal verdwijnen. Burgers kunnen dan gebruik maken van een fonds (€ 100.000,-) waar een aantal vaste evenementen al uit worden betaald. Het wijkpanel Oostertocht gaat door en wil burgers helpen met het aanvragen van budgetten. Voorbeeld is het Sintbudget.

· Hans: z.s.m. graag 2 namen van het bestuur doorgeven voor de organisatie van de Kruizer tweedaagse.

· Koen: ik ga de zeskamp weer organiseren. Tip is om Facebook hierbij te gebruiken.

· Ed: Sinterklaas stopt, is er al een nieuwe gevonden? Ja.

Sluiting:

Niels sluit om 21:00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.